Tác giả

Đơn vị công tác

1Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN,

2Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cần Thơ

Tóm tắt

Ngập lụt trong đô thị càng ngày càng trở nên một vấn đề cấp bách và bức xúc trong đời sống của người dân. Mô hình toán thủy văn đô thị đã được chứng tỏ trong nhiều ứng dụng nghiên cứu có khả năng mô phỏng tính toán các quá trình mưa, dòng chảy, dòng chảy trong cống cũng như ngập lụt trên bề mặt đô thị. Trong nghiên cứu này nhóm tác giả đã sử dụng bộ phần mềm Mike Urban để đánh giá khả năng mô phỏng quá trình ngập lụt có sự ảnh hưởng mạnh của nước triều tại lưu vực quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy diễn biến ngập lụt do mưa, triều dâng đã được diễn tả đầy đủ chính xác. Từ các kết quả của mô hình, nguyên nhân gây ngập úng cũng như một số giải pháp đã được đề xuất nhằm ứng phó với các diễn biến phức tạp trong trương lai như biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Kết quả cũng khẳng định sức mạnh ứng dụng thực tế của các mô hình thủy văn thủy lực tính toán 2 chiều trong việc thiết kế, vận hành và quản lý thoát nước đô thị cho các thành phố ven biển.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Phước Thọ (2019), Ứng dụng mô hình thủy lực hai chiều tính toán ngập úng cho đô thị ven biển - ứng dụng tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, EME2, 155-163.

Tài liệu tham khảo

1. Schmitt, T., Schilling, W., Sægrov, S., Nieschulz, K.P., (2002), Flood Risk Management for Urban Drainage Systems by Simulation and Optimization. Global Solutions for Urban Drainage, 1- 14. Doi:10.1061/40644(2002)275.

2. TCVN 7957:2008 (2008), Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

3. Thorndahl, S., Willems, P., (2008), Probabilistic modelling of overflow, surcharge and flooding in urban drainage using the first-order reliability method and parameterization of local rain series. Water research, 42, 455-66. Doi:10.1016/j.watres.2007.07.038.

4. Apirumanekul, C., Mark, O., (2001), Proceeding of 4th DHI Software Conference “Modelling of Urban Flooding in Dhaka City - Bangladesh”. 5. Hung, N.Q., Babel, M.S., Weesakul, S., Tripathi, N.K., (2009), An Artificial neural network model for rainfall forecasting in Bangkok, Thailand. Hydrology and Earth System Sciences, 13 (8), 1413-1425. Doi:10.5194/hess-13-1413-2009.