Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học thủy lợi Hà Nội
2Đài khí tượng thủy văn Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Hùng, Phạm Đình Lộc. Nhận xét ban đầu về mô hình xói mòn và chuyển tải bùn cát trên lưu vực. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 457, 28-32

Tài liệu tham khảo

1. Dickinson W.T, Rudra R.P: The Guelph model for evaluating effects of Agricultural Management Systems on Erosion and Sedimentation. - University of Guelph, 1990.
2. Monila, J.N.M : Modellierung der Bodenerosion durch Wasser und des Schwebstofftransport in mittelgroòen Einzugsgebieten.- Braunschweig, 1995.
3. Norman Hudson : Soil Conservation.- Cornell University Press Ithaca, New York, 1985.
4. Schwertmann u. : Bodenerosion durch Wasser, Ulmer, 1990.
5. Lê Thạc Cán, Nguyễn Quang Mỹ : Xói mòn lưu vực các sông suối ở Việt Nam.-Tạp chí các Khoa học về Trái Đất, tháng 4.1993.