Tác giả

Đơn vị công tác

Trạm dự báo và phục vụ KTTV tỉnh An Giang

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Đạt Trâm. Sóng lũ nhỏ vận động trên các biên vào và ra của vùng trũng tứ giác Long Xuyên. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 457, 38-45

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Đạt Trâm. Chế độ thủy văn vùng tứ giác Long Xuyên. Đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình 60-02, 1982-1984.
2. Bùi Đạt Trâm. Lũ lớn 1996 ở đồng bằng sông cửu Long và một số ý kiến đề xuất. Tạp san Khí tượng Thủy văn số 5 năm 1997.
3. Bộ NN và PTNT, Bô KHCN-MT, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia: khả năng thoát lũ đồng bằng sông Cửu Long sang biển Tây. 1997.