Tác giả

Đơn vị công tác

1Uỷ viên Ban chỉ đạo Chương trình KHCN-06

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Ngọc Thụy. Mô hình số trị thủy động sự lan truyền triều trong hệ thống sông Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999460,  9-14

Tài liệu tham khảo

1. Dronkers J. J.Tidal Computations in rivers and coastal Waters- Amsterdam, 1964.
2. Parreeren D. V. Computer program on the one - dimensional tidal model of the Mekong delta - Bangkok- 1973.
3. Nguyễn Ngọc Thụy- Thủy triều trong các vùng cửa sông Việt Nam- Tuyến
tập công trình Khí tượng Thủy văn vùng biên Việt Nam-NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1988. 
4. Nguyen Ngoe Thuy - Gidrodinamitcheskoe modeliravanie rasprostranenia prilivnix voln V rechnoi sisteme đenty Mekonga- Trudy N°188-GOIN- Matscơva, 1989 (T. Nga)