Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Cơ học ứng dụng trung tâm Khoa học t nhiên và Công nghệ quốc gia

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Tá Long, Loàn Văn Phúc, Nguyễn Hồ Nhất Khoa. Xây dựng công cụ tin học đánh giá tác động yếu tố con người lên môỉ trường không khíTạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 460, 21-26

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Tá Long, Dương Anh Đức, Nguyễn Đình Long, 1995. Giới thiệu phần mềm CAP phiên bản 1.0. Tuyển tập các kết quả nghiên cứu khoa học Viện cơ học ứng dụng. Tr.62-76.
2. Bui Ta Long, 1996. Software design .for simulation of air pollution over large industrial regions. Proceedings of the second Hochiminh city conference on mechanics, pp.212-220.
3. Bui Ta Long, Nguyen Minh Nam, Nguyen Xuan Minh, 1996. Application of information technology to conduct the software simulated aữ pollution over large industrial regions. Proceedings of the second Hochiminh city .conference on mechanics, pp.221-226.
4. Bùi Tá Long, Nguyễn Minh Nam, 1997. Mô hình mô phỏng quá trình lan truyển và khuếch tán chất bẩn trong bài toán thiết lập hệ quan trắc môi trường không khí. Tạp chí khí tượng thủy văn, N. 10, Tr. 38-48.
5. Bùi Tá Long, 1998. Phần mềm trợ giúp công tác quản lý, qui hoạch và đánh giá tác động môi trường không khí. Tạp chí khí tượng thủy văn, N. 2, Tr. 24-28.
6. Gifford F.A., Hanna R.S., 1970. Urban air pollution modeling, Paper ME 320, 2 nd International clean aứ congress, Washington.
7. Hanna R.S., 1971. A Simple method of calculating dispersion from urban area sources, J. Of the air pollution control, Vol. 21, N. 12, pp. T14-Tn.
8. Cavallaro A., Gualdi R., Tebaldi s., Bassanino M., Haus u., Soldadmo G. (1986). The determination of aữ pollution abatement in Milan urban area. Air pollution modeling and its application, Vol. 10, pp.83-95.
9. Hanna S.R. , 1982. Reviews of atmospheric diffusion model for regulatory application. WHO technical note, pp. 1-37, 1982.
10. Gandin L.S. , 1978. Practical work by computational methods of weather forecast. Leningrad, USSR. (In Russian).