Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm tư liệu KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Minh Hằng. Phân tích hoạt động bơm vợi và tự chảy qua cống Đặng trong bài toán chống lũ và tiêu úng cho sông Ngũ Huyện Khuê. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 460, 36-41

Tài liệu tham khảo

1. Báo cáo tổng hợp qui. hoạch thuỷ lợi hộ thống thủy nông Bác Đuống - Viện Qui hoạch và quản lý nước, Bộ NN và PTNT, 1989.
2. Nguyên Quang Việt. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho quản lý điều hành hệ thống Ngũ Huyện Khê. Luận án Thạc sĩ KHKT, ĐHTL, 1997.
3. Qui trình vận hành hệ thống thủy nông Bác Đuống (Ban 'hành kèm theo QĐ số 143 QLN/QĐ ngày 3/7/1996) - Cục QLN và CTIN, Bộ NN và PINT, 1996.