Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học công nghệ TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Tài nguyên nước là yếu tố thiết yếu, có mối quan hệ chặt chẽ với các loại tài nguyên khác như đất, không khí và tài nguyên sinh vật, nó quyết định mọi khía cạnh phát triển của địa phương hay một vùng, lãnh thổ. Hiện nay, vấn đề quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước các lưu vực sông là yêu cầu cấp thiết đang được quan tâm rất lớn trên thế giới và Việt Nam. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu bằng nhiều phương pháp khác nhau, phương pháp lấy mẫu nước, phương pháp phân tích chất lượng nước, phương pháp ứng dụng phần mềm tin học WQI_Serepok nhằm cung cấp nhanh chóng đầy đủ thông tin về chất lượng nước, giúp cơ quan quản lý ra quyết định phù hợp trong công tác quản lý và phát triển bền vững nguồn nước lưu vực sông Serepok.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Huỳnh Phú (2019), Phát triển bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Serepok. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 708, 13-22.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Tài nguyên và môi trường (2011), Sổ tay hướng dẫn tính toán chất lượng nước, Quyết định 879/QĐ-TCMT. Hà Nội.

2. Chi cục thống kê Đắk Lắk (2016, 2017, 2018), Niên giám thống kê Đắk Lắk.

3. Huỳnh Phú (2013), Nghiên cứu xây dựng bộ số liệu cho việc ứng dụng mô hình toán mô phỏng diễn biến chất lượng nước sông La Ngà Bình Thuận. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 632, 26-32.

4. Huỳnh Phú (2015), Mô hình toán thủy văn môi trường nghiên cứu chất lượng nước vùng ven biển Trà Vinh. Hội thảo: Nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo Đại học và Sau đại học tại Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà nội. NXB Lao động, 184-192.

5. Huỳnh Phú (2018), Tác động của công trình hồ đập tới dòng chảy hạ lưu sông La ngà, Ứng dụng mô hình thủy văn thủy lực phục hồi dòng chảy tự nhiên sau khi có hồ chứa Hàm thuận - Đa mi. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 686, 01- 11.

6. Huỳnh Phú, Bùi Xuân Hậu (2016), Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững TNN lưu vực sông Serepok. Trường Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

7. Huỳnh Phú (2019), Nghiên cứu xây dựng phần mềm tin học tính toán chất lượng nước WQI cho lưu vực sông Serepok. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 686, 01- 10.

8. Alain, L., (2003), Economic Valuation of Wetlands: an Important Component of Wetland Management Strategies at the River Basin Scale, Document of Ramsar Convention.

9. Haisman, B., (2004), Agriculture and Rural Development Department - World

10. Daniel, S., (1999), Sustainable criteria for water resources development, Washington D.C.

11. Watson, B., (1992), Sustainable and environmentally development of water resoures in Australia. WR series No.75, New York; Yongyi.Y (1992), Policies for sustainable water resoures development in the North China region, Water resoures series No.75, New York.