Tác giả

Đơn vị công tác

1Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

2Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Phân vùng chức năng vùng bờ Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở tích hợp các yếu tố tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội dưới sự trợ giúp của phần mềm GIS. Kết quả nghiên cứu đã phân chia lãnh thổ vùng bờ thành phố Hồ Chí Minh thành 4 vùng, 23 tiểu vùng và 04 chức năng chính: chức năng bảo vệ, bảo tồn với diện tích 22.370,97 ha chiếm 35% diện tích; chức năng phục hồi hệ sinh thái 4.017,12 chiếm 6%; chức năng không gian sinh sống 1.854,32 ha chiếm 3%; chức năng phát triển kinh tế - xã hội có diện tích 35.452,68 ha chiếm 56% diện tích quy hoạch. Kết quả phân vùng chức năng vùng bờ Hồ Chí Minh là cơ sở khoa học quan trọng để Hồ Chí Minh xây dựng những giải pháp phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong tương lai.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ngô Nam Thịnh, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Kỳ Phùng (2019), Ngô Nam Thịnh, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Kỳ Phùng. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 708, 36-44.

Tài liệu tham khảo

1. Dũng, N.X. và cs (2012), Nghiên cứu, điều tra, đánh giá đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, Hà Nội: Báo cáo tổng kết đề tài.

2. Lợi, Đ.V. và cs (2009), Nghiên cứu, xây dựng phương pháp luận phân vùng chức năng môi truờng phục vụ công tác xây dựng quy họach, kế họach theo định hướng phát triển bền vững, Hà Nội: Báo cáo tổng kết đề tài, Bộ TNMT.

3. Nam, V.N. và cs (2008), Nghiên cứu đa dạng sinh học về thực vật trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Khu Bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ, Hồ Chí Minh: Báo cáo tổng kết đề tài.

4. Phân viện QH&TKNN (2000), Tài liệu khảo sát xây dựng bản đồ thổ nhưỡng tỷ lệ 1/50.000, Hồ Chí Minh.

5. Thanh, L.N. và cs (2018), Nghiên cứu đánh giá tiềm năng tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp bảo vệ thích hợp, Hồ Chí Minh: Báo cáo tổng kết đề tài.

6. UBND huyện Cần Giờ (2018). Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, Hồ Chí Minh: UBND huyện Cần Giờ.