Tác giả

Đơn vị công tác

1Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường

2Bộ Khoa học và Công nghệ

Tóm tắt

Bắc Trung Bộ là một trong bảy vùng kinh tế được quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu việc phát triển kinh tế của vùng còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, do đó cần phải có định hướng rõ rệt để áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản xuất ngành trồng trọt hiện nay. Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận đa chiều, phân tích, tổng hợp tài liệu,kết hợp giữa phân tích từng địa phương với phân tích liên vùng để lựa chọn ra những định hướng công nghệ ưu tiên trong nông nghiệp thích hợp cho Bắc Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Những định hướng của nghiên cứu này có thể góp phần giúp cho khu vực Bắc Trung Bộ có thêm tầm nhìn và cải tiến trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất nông nghiệp hiệu quả nhằm ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đỗ Hoài Nam (2019), Định hướng công nghệ ưu tiên trong nông nghiệp ở vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 708, 64-74.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Xuân Trạch (2018), Hiện đại hóa nông nghiệp ở Việt Nam: thách thức và giải pháp. Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2. Lưu Tiến Dũng (2016), Phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập kinh tế quốc tế. Trường Đại học Lạc Hồng.

3. Smithers, J., Alison, B.P., (2001), Technology innovation as a strategy for climate adaptation in agriculture. Applied Geography, 21, 175-197.

4. Zhu, X., Rebecca, C., Jeremy, H., Alicia, Q., Juan, T., (2011), Technologies for Climate Change Adaptation: Agriculture Sector, TNA Guidebook Series, pp. 2019.

5. Phạm Thị Thanh Hương (2019), Đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các vùng đồi núi Bắc Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu”, mã số BĐKH.01/16-20.

6. Knickel, K., Ashkenazy, A., Chebach, T. C., Parrot, N., (2017), Agricultural modernization and sustainable agriculture: contradictions and complementarities. International Journal of Agricultural Sustainability, 15 (5), 575-592.

7. CGSpace. Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) ở Việt Nam. https://cgspace.cgiar.org/

8. Kamata, N., Liebhold, A., (2000), Are population cycles and spatial synchrony a universal characteristic of forest insect populations?. Population Ecology, 42 (3), 205-209.

9. Dự án lúa C4. Viện nghiên cứu gạo quốc tế, IRRI.

10. Kromdijk, J., Glowacka, K., Leonelli, L., Gabilly, S.T., Iwai, M., Niyogi, K.K., Long, S.P., (2016), Improving photosynthesis and crop productivity by accelerating recovery from photoprotection. Science, 354 (6314), 857-861.

11. Menossi, M., Silva-Filho, M.C., Vincentz, M., Van-Sluys, M.A., Souza, G.M., (2008), Sugarcane functional genomics: gene discovery for agronomic trait development. International Journal of Plant Genomics, 2008, 458732.