Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Mô hình MIKE 21/3 FM couple được sử dụng để nghiên cứu đánh giá khả năng dự báo sóng khu vực biển Nam Bộ. Kiểm định mực nước tại trạm Vũng Tàu, độ cao sóng tại trạm Côn Đảo và Phú Quốc năm 2017 và 2018 cho tương quan khá tốt. Vì vậy, bộ thông số mô hình đáp ứng tốt dự báo sóng cho các nghiên cứu khác trong tương lai. Bên cạnh đó, mô hình có thể được sử dụng để tính toán nước dâng do bão, áp thấp nhiệt đới, nghiên cứu vận chuyển trầm tích ven bờ, ... Những kết quả của nghiên cứu này có thể hữu ích cho việc tính toán xói mòn, bảo vệ bờ biển, các hoạt động quản lý vùng ven biển và năng lượng sóng tái tạo xung quanh khu vực ven biển Nam Bộ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hồ Công Toàn, Huỳnh Thị Mỹ Linh, Trần Tuấn Hoàng, Châu Thanh Hải, Nguyễn Phương Đông, Phan Thị Diễm Quý, Nguyễn Trâm Anh, Phạm Thanh Long (2019), Nghiên cứu đánh giá khả năng dự báo sóng bằng mô hình 2D. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 708, 75-82.

Tài liệu tham khảo

1. Trần Tuấn Hoàng, Ngô Nam Thịnh, Lê Nguyễn Hoa Tiên, Bùi Chí Nam (2014), Ứng dụng mô hình MIKE 21 SW dự báo sóng Biển Đông. Hội thảo khoa học thường niên năm 2014.

2. Trần Tân Tiến, Công Thanh, Nguyễn Minh Tường, Lê Thị Hồng Vân, Phạm Thị Minh, Phùng Đăng Hiếu, Đỗ Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thọ Sáo (2011), Dự báo thời tiết, bão, sóng và nước dâng trên Biển Đông. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V năm 2011.

3. Trần Hồng Thái, Đoàn Quang Trí, Đinh Việt Hoàng (2018), Nghiên cứu mô phỏng tác động của sóng và nước dâng do bão khu vực ven biển Miền Trung. Tạp chí khí tượng thủy văn số tháng 3 năm 2018.

4. Ekphisutsuntorn, P., Wongwises, P., Chinnarasri, C., Vongvisessomjai, S., Zhu, J., (2010), The Application of Simulating WAves Nearshore Model for Wave Height Simulation at Bangkhuntien Shoreline. American Journal of Environmental Sciences, 6 (3), 299-307.

5. Folley, M., Elsaesse, B., Whittaker, T.J.T., (2009), Analysis of the near shore wave energy resource. Renewable Energy, 34 (7), 1709-1715. doi:10.1016/j.renene.2009.01.003.

6. Guan M., Wright N.G., Sleigh P.A., Ahilan S., Lamb R. (2016), Physical complexity to model morphological changes at a natural channel bend. Water resources research, 52 (8), 6348-6364.

7. Komen, G., Cavaleri, L., Donelan, M., Hasselman, K., Hasselman, S., Janssen, P. (1994), Dynamics and Modelling of Ocean Waves, UK: Cambridge University Press, pp. 521.

8. Latif, N.A.A., Harun, F.N., Ahmad, M.F., (2015), Wave prediction model to study on the wave height variation in Terengganu coast of Malaysia. International journal of scientific and technology research, 4 (9), 52-57.