Tác giả

Đơn vị công tác

1Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đinh Văn Hụi. Không ngùng mở rông và nâng cao hiệu quả các hoạt đông khí tượng thủy vãn đối với kinh tế - xã hội. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 468, 1-4

Tài liệu tham khảo