Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Nguyên Tường, Nguyễn Mộng Cường, Nguyễn Khắc Hiếu. Biến đổi khí hậu và một vài vấn đề đặt ra. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 468, 11-14

Tài liệu tham khảo