Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

Tóm tắt

Một vấn đề học thuật bức xúc cần giải quyêt là: mô hình toán nào phù hợp cho việc khảọ sát hoàn lưu nước của vịnh Thái Lan vđi những đặc điểm riêng của nó? Nội dung của bàị viết này bàn về một cách giải quyêt vân đề này. Các chỉ tiêu để chọn mô hình cụ thể có thứ tự ưu tiên như sau: độ tin cậy về vật lý; phù hợp với vịnh Thái Lan; khả thi; cho các kêt quả hợp lý và phù hợp với số’ liệu thực đo; hiệu quả sử dụng cao. MECCA là mô hình chúng tôi đề nghị vì nó . tối ưu nhất so với các mô. hình khác theo các chỉ tiêu chính đã nêu trên khi áp dụng cho vịnh Thái Lan. Chúng tôi nghĩ MECCA cũng phù hợp cho vịnh Bắc Bộ, thềm lục địa Nam Bộ, dải biển 10 hải lý ven bờ và cửa sông của Việt Nam

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Hữu Nhân. Mô hình hoàn lưu nước 3 chiều trong vịnh Thái Lan. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 468, 20-27

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hữu Nhân (1998). Nghiên cứu hoàn lưu nước vịnh Thái Lan bằng mô hình FE'n ZENBAUM. Tạp chí Khí tượng Thủy văn sô' 6 (451), 50-57.
2. Nguyễn Hữu Nhân (1998). Dự báo cấu trúc dòng chảy 3 chiều trong vịnh Thái Lan bằng mô hình MECCA. Tạp chí Khí tượng Thủy văn số' 6 (451), 29-35.
3. Nguyễn Hữu Nhân (1997). Đánh giá sự biển đổi của sóng, dòng chảy và bồi xói trong dự án lân biển mở rộng thị xã Rạch Giá. Báo cáo tư vấn. Tỉnh Kiên Giang. 187 tr.
4. Blumberg A.F., and Mellor G.L. (1987):. ”A Description of Three-Dimensional Coastal ocean Model”, in “Three-Dimensional Coastal ocean Models”. N.s. Heaps Ed., American Geophysical Union, Washington, D.c.
5. FE NsZENBAUM.E.F (1960). Cơ sở lý thuyết và phương pháp tính dòng hải lưu gió ổn định. Nauka. Maxcơva. 202 tr. (tiếng Nga).
6. Robinson M.K. (1974), The physical oceanography of the Gulf of Thailand. NAGA Expedition. NAGA report Vol.3, Lajolla. California. 214 pp.
7. Wyrtki K..(1961), The physical Oceanography of the Southeast Asian waters. NAGA report Vol.2, Lajolla. California. 357 pp.
8. Wolanski E., Wattayakorn G. (1999). Water drculation and pollution transport in the Gulf of Thailand. J.Estuarine Coastal and Shelf Science. V.43. V.43,No3, 545-552