Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Địa lý-Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghê quốc gia

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Mai Trọng Thông, Đặng Kim Nhung, Huỳnh Nhung, Hoàng Lưu Thu Thủy. Kết quả kiểm kê lượng khí nhà kính phát thải từ lĩnh vực sử dụng đất lâm nghiệp và rừng ở tỉnh Quảng Ninh năm 1996, 28-33

Tài liệu tham khảo