Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Cơ học ứng dụng Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Tá Long, Nguyễn Minh Nam, Đoàn Văn Phúc. Ứng dụng công nghệ GIS trong mô phỏng môi trường. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 468, 34-41.

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Tá Long, Dương Anh Đức, Nguyễn Đình Long, 1995. Giới thiệu phần mềm CAP phiên bản l.O. Tuyển tập các kết quả nghiên cứu khoa học Viện Cơ học ứng dụng, tr. 62-76.
2. Bùi Tá Long, 1996. Software design for simulation of air pollution over large industrial regions. Proceedings of the second Hochiminh city conference on mechanics, pp.212-220.
3. Bùi Tá Long, Nguyễn Minh Nám, Nguyễn Xuân Minh, 1996. Application of information technology to conduct the software simulated air pollution over large industrial regions. Proceedings of the second Hochiminh city conference on mechanics, pp. 221-226.
4. Bùi Tá Long, Nguyễn Minh Nam, 1997. Mô hình mô phỏng quá trinh lan truyền và khuếch tán chất bẩn trong bài toán thiết lập hệ quan trắc môi trường không khí. Tạp chí khí tượng thủy văn, 10, tr. 38-48.
5. Bùi Tá Long, 1998. Phần mềm trợ giúp công tác quản lý, qui hoạch và đánh giá tác động môi trường không khí. Tạp chí khí tượng thủy văn, 2, tr. 24-28.
6. Bùi Tá Long, Krapivin V.F., 1998. Công nghệ GIMS- một phương pháp tiếp cận mới trong nghiên cứu môi trường. Tuyển tập các công trinh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ VCHƯD, tr. 1-7.
7. Bùi Tá Long, 1998. Công nghệ GIS và bài toán quan trắc môi trường chp TpHCM. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ VCHƯD, tr. 8-16.
8. Bùi Tá Long, Đoàn Văn Phúc, Nguyễn Hồ Nhất Khoa, 1998. Xây dựng công cụ tin học đánh giá tác động yếu tố con người lên môi trường không khí. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ VCHƯD, tr. 109-114.
9. Bùi Tá Long, Phạm Thế Bảo, 1998. Tự động hóa tính toán ảnh hưởng của địa hình lên mức đô nhiễm bẩn không khí (phần mềm CAP ver. 1.25). Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ VCHƯD, tr. 115-122.
10. Bui Tá Long, Nguyên Minh Nam, Đoàn Văn Phúc, 1998. Sử dụng mô hình thống kê thủy động trong tính toán nhiễm bẩn không khí. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ VCHƯD, tr. 123-133. 
11. Bùi Tá Long, 1998. Tự động hóa xử lý số liệu quan trắc địa vật lý trên lãnh thổ Việt Nam. Tóm tắt luân án tiến sĩ, Moscow, tr. 10. (tiếng Nga).
12. Strakhốp V.N., 1997. GIS cần phải kết hợp với các hệ mô phỏng toán học mạnh. Tạp chí điểm tin GIS, HI, tr. 44-46. (tiếng Nga).
13. Conxtantinov G.N., 1987. Các mô hình toán học và các phương pháp quản lý các đối tượng nước lớn. NXB Novosibirsk. tr. 198. (tiếng Nga)
14. Gvozdev V.E., Nhizamov R.R., Uldanov E.A., Khapupov A.F., 1994. Ứng dụng công nghệ GIS vào mô phỏng các quá trình môi trường. Một số vấn đề của tin học môi trường, tr. 37-40.