Tác giả

Đơn vị công tác

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phổ, N.V. Đánh giá tài nguyên và điều kiện thiên nhiên khí tượng thuỷ văn phục vụ sản xuất và quốc phòng trọng điểm là phục vụ nông nghiệp. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1985, 289, 3-9.

Tài liệu tham khảo