Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm KTTV biển

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Thế Tưởng, Nguyễn Thị Hải. Đánh giá sơ bộ năng lượng nhiệt rối và ẩm rối vùng thềm lục địa Việt Nam trong tháng XI và XII năm 1991. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1994, 408, 1-6.

Tài liệu tham khảo