Tác giả

Đơn vị công tác

1 Cục Kỹ thuật ĐTCB

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Văn Bình. Vài nét về tình hình máy và phương pháp đo thủy văn trên thế giới. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1994, 408, 7-10.

Tài liệu tham khảo