Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Đức Hải, Đặng Lan Hương. Ước tính các đặc trưng dòng chảy cạn cho vùng núi và trung du Bắc Bộ khi không có số liệu quan trắc. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1994, 408, 11-14.

Tài liệu tham khảo

1. Ngô Đình Tuấn. Tính toán thủy văn. NXB Nông nghiệp, 1985.

2. Vlađimirôv A.M. Dòng chảy thời kỳ nước cạn trong sông. NXB KTTV Nga (tiếng Nga).

3. Viện Thủy văn Wallingford UK. Vùng hạ lưu sông Mê Công - Nghiên cứu cân bằng nước. Báo cáo giai đoạn 3. Nghiên cứu dòng chảy mùa cạn (tiếng Anh).