Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện KTTV

2 Đài Cao không T.Ư

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Thắng, Trần Duy Sơn, Lê Đình Vinh. Dao động năm của tổng lượng OZON tại Hà Nội. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1994, 408, 15-19.

Tài liệu tham khảo

1. Khrơgian A.Kh. Ozon khí quyển. - NXB KTTV L. 1973.

2. Khrơgian A.Kh. và Ku-zơ-nhét-xốp GỊ. - Vấn đề quan sát và nghiên cứu tầng ozon - NXB MGU., M.1981.