Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài KTTV liên tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Năng Nhượng. Mùa ít mưa năm 1993 ở hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1994, 408, 20-21.

Tài liệu tham khảo