Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm Ứng dụng công nghệ và bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV & MT

2 Trung tâm Thông tin dữ liệu KTTV

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả ứng dụng phương án dự báo tổ hợp nhằm thử nghiệm dự báo cho điểm trạm Sơn La. Số liệu dự báo từ các mô hình GFS, GSM được đưa vào tính toán tổ hợp trong thời kì năm 2011 với hai phương án tổ hợp trung bình đơn giản và tổ hợp trung bình có trọng số. Thời hạn dự báo là 3 ngày với các thời đoạn dự báo 24h, 48h, 72h. Kết quả dự báo được so sánh với số liệu thực đo tại trạm Sơn La từ đó đưa ra những đánh giá phân tích chi tiết cho từng yếu tốmưa và nhiệt. Kết quả cho thấy đối với nhiệt độ phương pháp tổ hợp trung bình có trọng số cho kết quả dự báo phù hợp với thực tế hơn phương án tổ hợp trung bình đơn giản. Đối với yếu tố mưa thì phương án tổ hợp trung bình đơn giản cho kết quả phân bố mưa sát thực hơn, phương án tổ hợp trung bình có trọng số có khả năng bắt được các hiện tượng cực trị tốt hơn. Từ những kết quả đạt được nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tiến hành tính toán thử nghiệm cho các điểm trạm khí tượng trêntoàn quốc nhằm đưa ra những kết luận, đánh giá chính xác và chi tiết hơn phục vụ cho bài toán dự báo điểm.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lương Tuấn Minh, Trần Tiến Đạt, Vũ Duy Tiến (2017), Phân tích cơ sở khoa học dự báo điểm dự báo mưa, nhiệt độ cho Sơn La. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 684, 10-17.

Tài liệu tham khảo

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ensemble_forecasting

2. David J. Stensrud (2003), Short-Range Ensemble Predictions of 2-m Temperature and Dewpoint Temperature over New England, Monthly Weather Review, Volume 131, pp 2510.

3. Jun Du et al(1997), Short-Range Ensemble Forecasting of Quantitative Precipitation, American Meteorological Society, pp 2427.

4. Trần Tân Tiến và Cs (2010), Dự báo quỹ đạo bão trên Biển Đông bằng phương pháp tổ hợp theo trọng số, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ,Tập 26, Số 3S (2010) 457‐462.