Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTTV Hải Hưng

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Đức Thịnh. Tình hình thời tiết và sản xuât vụ Đông 1979-1980 ở Hải Hưng. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 234, 45-47

Tài liệu tham khảo