Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tóm tắt

Lưu vực sông Hoàng Long thuộc tỉnh Ninh Bình thường xuyên gánh chịu nhiều thiên tai do lũ lụt gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, phá hủy nhà cửa, ruộng đồng, tác động lâu dài đến môi trường sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội và phát triển kinh tế cho tỉnh. Để góp phần cải thiện vấn đề trên, nghiên cứu đã ứng dụng thành công mô hình MIKE 11 trong việc dự báo lũ cho lưu vực sông Hoàng Long tại trạm thủy văn Bến Đế. Kết hợp công cụ tính toán mưa dự báo cho các trạm Kim Bôi, Chi Nê, Cúc Phương, Nho Quan từ mưa dự báo tại trạm Ninh Bình và công cụ biên tập số liệu đầu vào theo khuôn dạng của mô hình MIKE 11. Từ đó xây dựng được phương án dự báo lũ cho lưu vực sông Hoàng Long phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên và điều kiện khí hậu của khu vực.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Hải Lân, Võ Văn Hòa, Nguyễn Hồng Hạnh (2017), Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ dự báo dòng chảy lũ lưu vực sông Hoàng Long. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 684, 27-34.

Tài liệu tham khảo

1. Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (2016), Tổng hợp công tác dự báo và thống kê những trận lũ trên các sông trong mạng lưới Đài quản lý.

2. PGS.TS Nguyễn Kiên Dũng (2009), Hoàn nguyên trận lũ đầu tháng X/2007 trên sông Hoàng Long, Dự án Trung tâm KTTVQG.

3. Trung tâm dự báo KTTV Trung ương (11-2008), Hội nghị dự báo viên toàn quốc lần thứ 3, tập II.

4. Trường Đại học Thủy lợi - Viện Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu (2013), Điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ sông Hoàng Long.

5. Denmark Hydraulic Institute (DHI) (2014). A Modelling System for rivers Channels. User Guide. DHI 2014.

6. Denmark Hydraulic Institute (DHI) (2014). A Modelling System for rivers Channels. Reference Manual. DHI 2014.

7. http://ra2-nwp.kishou.go.jp/cityfc/VietNam/ - Trang Website này được trung tâm Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát triển và cung cấp các sản phẩm dự báo cụ thể cho các tỉnh thành được lựa chọn dựa trên kết quả của mô hình quang phổ toàn cầu (JMA-GSM).