Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

2 Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

3 Trung Tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

4 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Mô hình sóng động học một chiều phi tuyến được nhóm tác giả xây dựng và chỉ ứng dụng được cho một đoạn sông. Ứng dụng mô hình thử nghiệm mô hình, tác giả mô phỏng một trận lũ trên sông La Ngà, đoạn từ trạm thủy văn Tà Pao đến trạm thủy van Võ Xu. Phương pháp lặp New-ton ứng dụng trong mô hình được kế thừa và phát triển để mô phỏng cho một nhánh sông và một mạng lưới sông. Thứ tự tính toán của các nhánh sông và điểm gia nhập được xác định trên cơ sởphân cấp mạng lưới sông. Đối với mô hình sóng động học một chiều phi tuyến cho một đoạn song được xây dựng với 3 vòng lặp gồm: thời gian, không gian và lặp Newton, khi phát triển cho mạng lưới sông đã bổ sung thêm vòng lặp về số nhánh sông. Kết quả cải tiến giúp mở rộng phạm vi ứng dụng, mô phỏng sát với thực tế. Mô hình được ứng dụng thử nghiệm cho mạng lưới sông Dinh Ninh Hòa, là lưu vực có 03 nhánh sông gia nhập tương đối lớn và không thể ứng dụng mô hình song động học một chiều phi tuyến cho một đoạn sông. Vì vậy việc cải tiến mô hình là rất cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, chất lượng mô phỏng.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Văn Chanh, Trần Ngọc Anh, Lương Tuấn Anh (2017), Xây dựng mô hình sóng động học một chiều phi tuyến và ứng dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Dinh Ninh Hòa. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 684, 41-45.

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Văn Chanh, Trần Ngọc Anh, Lương Tuấn Anh (2016), Mô phỏng dòng chảy trong sông bằng sóng động học một chiều phi tuyến, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số3S tr. 14-19.

2. Đặc điểm Khí hậu Thủy văn tỉnh Khánh Hòa (2014), Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

3. Lập bản đồ ngập lụt lưu vực sông Dinh Ninh Hòa và sông Cái Nha Trang, Báo cáo tổng hợp kết quả dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

4. Ven Techow, David R.Maidment, Larry W.Mays (1988), Applied Hydrology, New York : McGraw-Hill, c1988.