Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Văn Thảo. Ứng dụng trường dòng dẫn dự báo đường đi của cơn bão số 5 năm 1986. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1986, 312, 9-14

Tài liệu tham khảo

1. B.E.Harris-Brief introduction to streanlineisotach analysis. 1970 — WM0 No 321

2. Cs Ramage-Short range forecasting. 1970 — WMO No 321.

2. sw Tse-Typhoon climatology. Typhoon development. Typhoon movement. 1970 - No 321

4. TOPEX - 1983,