Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Đình Trung. Sơ lược tình hình diễn biến mưa, lũ trên lưu vực sông Thái Bình từ 20 đến 28 tháng 7 năm 1986. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1986, 312, 15-18

Tài liệu tham khảo