Tác giả

Đơn vị công tác

Cục KTĐCB

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phú, Đ.V. Quan trắc gió trong bão tố. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1984, 281, 18-21.

Tài liệu tham khảo