Tác giả

Đơn vị công tác

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

An, T.V. Thiên tai và vai tròng của ngành KTTV trong phòng ngừa thiên tai. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1990, 352, 1-5.

Tài liệu tham khảo