Tác giả

Đơn vị công tác

Cục Dự báo Khí tượng Thủy Văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thi, P.Đ. Hãi, N.H. Một số dấu hiệu dự báo xu thế mưa mùa hè ở vùng đồng bằng và trung du bắc bộ. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1990, 352, 19-23. 

Tài liệu tham khảo

1.  Nguyễn Trần Lưu. Dự báo lưu lượng mưa của mùa mưa ở vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ- Tập san Khí tượng Thủy văn, N5, 1989.

2. K. Hanawa. T.Watanabe, N.Iwasaka, T.Suga and Y.Toba. Surface Thermal conditions in Western North Pacific during the ENSO events- Department of Geophysis, Faculty of Science, Tohoku University, Sendai 980, Japan. June1988.

3. V.Thaplian. ARIMA Model for Long Range Prediction of Monsoon Rainfall in Penisular India- Meteorol and Monograph- Climatology N12, India Meteorological Department, Pune, India, 1981.

4. WMO- Report of the Second meeting of the Steering Committee of Long- term ASIAN MOON Studies(JMP Project M2)- Kuala Lumpur, 17-20 December, 1984, N32.

5. Tropical Ocean- atmosphere news letter, number 44, March 1988, Long range weather forecasts.