Tác giả

Đơn vị công tác

Cục Dự báo Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lưu, N.T. Xác định dấu hiệu báo trước xu thế lượng mưa đầu mùa mưa( Tổng lượng mưa tháng V và VI) ở Bắc Bộ. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1990, 352, 27-32.

Tài liệu tham khảo