Tác giả

Đơn vị công tác

1Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt

Vùng đồng bằng ven biển sông Mã chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, xâm nhập mặn, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, mức độ ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Hạn hán và xâm nhập mặn thường có quan hệ đồng thời nhưng ảnh hưởng của nó được thể hiện khác nhau ở những tiểu vùng khác nhau trong cùng một khu vực nghiên cứu. Chính vì vậy, để giảm thiểu đến mức tối đa những tác hại do hạn - mặn gây ra cần phân vùng hạn - mặn thành các tiểu vùng làm cơ sở đề xuất các giải pháp sử dụng nước phù hợp. Bài báo sử dụng bộ mô hình Mike (Mike Nam và Mike 11) để tính toán dòng chảy đến hồ chứa từ mưa theo biến đổi khí hậu và mô phỏng thủy lực mạng sông khu vực nghiên cứu xét trong mối quan hệ hạn - mặn. Nghiên cứu đã chỉ ra được 03 tiểu vùng hạn - mặn tương ứng với nồng độ mặn khác nhau. Kết quả này có ý nghĩa trong việc giúp nhà quản lý cũng như người dân chủ động trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi sao cho phù hợp nhất.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Thị Thường (2019), Nghiên cứu tính toán phân vùng hạn - mặn vùng đồng bằng ven biển sông Mã trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 699, 59-67.

Tài liệu tham khảo

1. Lã Thanh Hà (2014), Xây dựng mô hình dự báo xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Mã, sông Yên tỉnh Thanh Hóa.

2. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng (2016), Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thủ tướng chính phủ (2018), Quyết định số 214/QĐ - TTg ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã.

4. Trần Hồng Thái, Đoàn Quang Trí (2017), Application Couple Model in Saltwater Intrusion Forecasting in Estuary, LAP LAMBERT Academic Publishing.

5. Lê Thị Thường, Trương Văn Hùng (2018), Nghiên cứu tính toán phân vùng hạn - mặn vùng đồng bằng ven biển sông Mã, Tạp chí khí tượng Thủy văn, số 693,9/2018, 23-29.

6. Nguyễn Quang Trung (2012), Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của dòng chảy kiệt phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản vùng hạ du sông Cả và sông Mã, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường.

7. UBND Tỉnh Thanh Hóa (2015), Báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thanh hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.