Tác giả

Đơn vị công tác

Vụ trưởng Vụ KHTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Anh, H.V. Sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1990, 360, 4-6.

Tài liệu tham khảo