Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài Cao không T,U

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Xương, H.T. Vài nét về chương trình đồng bộ đảm bảo dung lượng chất lượng điều tra cơ bản về khí tượng trên cao trong 10-15 năm tới. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1990, 360, 7-9.

Tài liệu tham khảo