Tác giả

Đơn vị công tác

Cục Dự báo Khí tương Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Khánh, T.G. Cơ sở kĩ thuật dự báo không khí lạnh hạn vừa 5 -10 ngày. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1990, 360, 10-13.

Tài liệu tham khảo