Tác giả

Đơn vị công tác

1 Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

G.O.P Obasi. Thông điệp của giáo sư G.O.P Obasi, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới nhân ngày Khí tượng thế giới năm 1996. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 423, 1-3.

Tài liệu tham khảo