Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm quốc gia dự báo KTTV .  

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Đình Bá. Phương pháp xác định độ cao đỉnh mây từ ảnh vệ tinhTạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 423, 15-19.

Tài liệu tham khảo

1. An overview on the utilization of the Japanese Geostationary Satellite. Japan Meteorological Satellite Center.Feb.1982