Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trường cán bộ KTTV Hà Nội.  

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Hữu Khải, Lê Xuân Cầu. Một số kết quả nghiên cứu đường quan hệ mực nước lưu lượng ổn định vùng không ảnh hưởng triều bằng hàm Spline 3Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 423, 30-37.

Tài liệu tham khảo

1. Quy phạm quan trắc lưu lượng nước sông lớn và sông vừa vùng sông không ảnh hưởng triều. 94 TCN 3-90.

2. Mekong secretariat. Hymos. Delft Hydraulic. 1989.

3. Hydsys Pty Ltd. Hydsys. Product and services oversease Edition. Australian,1993.

4. Karaxev I.F. Đo đạc thủy văn sông ngòi và tính toán tài nguyên nước. NXB KTTV, Leningrat, 1980. (Tiếng Nga.

5. Karaxev I.F., Sumkov I.G. Đo đạc thủy văn. NXB KTTV, Leningrat, 1985. (Tiếng Nga).

6. Stastarosoloszky O. Applied surfase hydrology. Research centre for water resources Development VITUKI, Budapet. Hungary. Water resources publication. 1987.

7. Constanchinov A.P. Ứng dụng spline và phương pháp độ lệch dư trong KTTV. NXB KTTV, Leningrat, 1983. (Tiếng Nga)

8. Schoenberg I.J. Spline function and the problem of graduation. Pro. Nat. USA.1964.

9. Nguyễn Hữu Khải, Lê Xuân Cầu. Ứng dụng hàm spline để xử lý các quan hệ tương quan trong khí tượng thủy văn. Tập san Khí tượng Thủy văn 10(406)/1994.