Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm quốc gia dự báo KTTV.  

Tóm tắt

Với sự phát triển của tin học, của các kỹ thuật tính, việc dự báo lũ hạ lưu hệ thống sông Thái Bình dần dần được cải tiến, và năm 1993 được thực hiện hoàn toàn trên máy vi tính bằng công nghệ TBINH dùng dự báo quá trình lũ tại Đáp Cầu (s. Cầu), Phủ Lạng Thương (S. Thương), Lục Nam (s. Lục Nam), Phả Lại (S. Thái Bình), thay thế các biểu đồ kinh nghiệm trước đây.

Dự báo lũ hạ lưu s. Thái Bình thường phải giải quyết một số vấn đề sau:

- Cơ chế hình thành lũ rất phức tạp, cùng một lúc chịu ảnh hưởng của lũ trên ba sông nhánh và lũ từ s. Hồng qua S. Đuống; truyền triều từ biển Đông vào; và quá trình nước vật do giao thao sóng lũ đoạn ngã ba Cầu, Thương, Lục Nam;

- Sông ngắn (trừ s. Cầu), trạm mưa thưa thớt, thời đoạn quan trắc mưa dài, 12h; 

- Mạng lưới trạm đo mực nước thưa thớt, nhất là lưu vực s. Thương (Chỉ có hai trạm Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương), s. Lục Nam (chỉ có 3 trạm Cẩm Đàn, Chũ, Lục Nam) không đảm bảo đủ thông tin để dự báo trước 24h;

- Trạm đo lưu lượng quá ít, chỉ có hai trạm Chũ và Cầu Sơn.

Các mô hình trước đây về dự báo lũ hạ du s. Thái Bình, như mô hình thủy lực ... đòi hỏi thường xuyên phải cập nhật số liệu địa hình (vấn đề rất khó thực hiện) và thủy văn, song lại không xét được ảnh hưởng của mưa, của các yếu tố tác động đến quá trình truyền lũ, nên mức đảm bảo thấp, ít được ứng dụng trong dự báo nghiệp vụ.

Chính vì vậy, việc xây dựng một công nghệ cho phép dự báo quá trình lũ hạ lưu s. Thái Bình sẽ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhất định. Đó cũng chính là những kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài này.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Lan Châu, Trần Bích Liên. Xây dựng và ứng dụng công nghệ dự báo lũ hạ lưu hệ thống sông Thái BìnhTạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 425, 22-29.

Tài liệu tham khảo

1.- Lê Văn Anh. Dự báo lũ s. Thái Bình tại Phả Lại. Báo cáo tại Hội nghị tổng kết KHKT dự báo KTTV lần thứ 3, tháng 1 năm 1991, Cục Dự báo.

2.- Nguyễn Lan Châu, Lê Văn Thạch. Các phương án dự báo hạn ngắn mực nước s. Hồng tại Hà Nội. Báo cáo tại Hội nghị tổng kết KHKT dự báo KTTV lần thứ 3, tháng 1 năm 1991, Cục Dự báo.

3.- Nguyễn Lan Châu. Sự hình thành lũ trên s. Thái Bình tại Phả lại do ảnh hưởng chủ yếu của lũ s. Hồng. Tập san KTTV, số 9 năm 1992.

4.- Nguyễn Lan Châu. Những thay đổi quá trình dòng chảy ở hạ lưu s. Thái Bình do ảnh hưởng vận hành hồ Hòa Bình. Tập san KTTV, số 5 năm 1993.

5.- Nguyễn Lan Châu, Trần Bích Liên, Nguyễn Nội. Xây dựng công nghệ dự báo lũ s. Thái Bình bằng mô hình hồi qui nhiều biến. (12-1993, thuộc chương trình tiến bộ KHKT Cục dự báo KTTV).