Tác giả

Đơn vị công tác

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tóm tắt tình hình khí tượng, thủy văn và hải văn tháng IV năm 1996Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 425, 46-52.

Tài liệu tham khảo