Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Nam

2Khoa Khí tượng Thủy văn Hải dương học, Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

3Vụ quản lý dự báo Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Bài báo trình bày các kết quả xây dựng mô hình dự báo lũ cho hệ thống sông Hoàng Long dựa trên việc tích hợp các mô hình thủy văn, thủy lực và khai thác sản phẩm mưa số trị từ mô hình hạn vừa Châu Âu. Các mô hình NAM (MIKE NAM), MIKE 11 được thiết lập, kiểm định và thử nghiệm với kết quả đạt được khá tốt cho phép sử dụng bộ mô hình để tính toán dự báo lũ cho lưu vực sông Hoàng Long trong điều kiện tác nghiệp. Mô hình dự báo được thử nghiệm với số liệu mưa sản phẩm mưa số trị từ mô hình hạn vừa Châu Âu trong trận lũ tháng 7 năm 2018 cho kết quả dự  báo đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tống Ngọc Công, Trần Ngọc Anh, Đặng Thanh Mai (2019), Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo lũ lưu vực sông Hoàng Long. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 698, 22-30.

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Văn Chanh và Trần Ngọc Anh (2016), Tích hợp bộ mô hình dự báo thuỷ văn lưu vực sông Trà Khúc, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Đặng Đình Đức (2012), Nghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương cho lưu vực sông Nhuệ Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Nguyễn Ý Như (2011), Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông Nhuệ Đáy thuốc địa bàn thành phố Hà Nội. Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Đặng Thị Lan Phương (2012), Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE từng bước hoàn thiện công nghệ dự báo lũ sông Hồng - Thái bình. Luận văn Thạc sĩ khoa học, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.

5. Lại Thị Thanh (2014), Nghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ sông Hoàng Long trong điều kiện không xây dựng hồ chứa nước Hưng Thi, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Thủy lợi.

6. Trần Thục (2011), Xây dựng công nghệ tính toán dự báo lũ lớn hệ thống sông Hồng - Thái Bình, Đề tài cấp Bộ.

7. DHI (2007), MIKE ZERO Software Package, Rainfall-Runoff Parametters.