Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm nghiên cứu môi trường Viện KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Minh, T.Đ. Nguồn nhiễm bẩn và tiềm năng nhiễm bẩn dầu ở vùng biển Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1996432, 8-14.

Tài liệu tham khảo

1. Đặng Xuân Hiển 1993. Đánh giá tiềm năng nhiễm bẩn dầu trên biển Đông. ( Nhánh đề tài KT - 03 - 21)

2. Tạ Đăng Minh 1995. Báo cáo tổng hợp đề tài KT - 03 - 21.

3. A.Nelson - Smith. 1973. The problem of oil pollution of the sea.

4. Sources and extent of oil pollution in the East seas region. ( Ministry of State for population and the environment Indonesia 1988).