Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm KTTV phía Nam

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tuấn, B.Đ. Ô nhiễm nguồn nước do sử dụng hợp chất bảo vệ thực vật ở Phú Yên- Khánh Hoà. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1996432, 15-17.

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Văn Tham. Chất lượng nước sông Cái. Báo cáo khoa học. Nha Trang. 1996.

2. Phùng Thị Thanh Tú. Đánh giá tình hình sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật và tác hại đến sức khoẻ người tiếp xúc ở Nha Trang và Diên Khánh. Khánh Hoà, 1994.

3. Phùng Thị Thanh Tú. Nghiên cứu phân tích, đánh giá tồn lượng hoá chất bảo vệ thực vật và tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số tỉnh Miền Trung. Tóm tắt Luận Án Phó tiến sĩ khoa học hoá học. Hà Nội, 1994.