Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trường Đại học khoa học tự nhiên- Đại học quốc gia, Hà Nội

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Xin, K.T.; Tân, P.V. Về những quan hệ tính gió cực đại trong xoáy thuận nhiệt đới. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1996432, 18-23.

Tài liệu tham khảo

1. Peter G.Black (1994): Evolution of maximum wind estimates in typhoons. Hurricane Research Division - NOAA, Miami, Florida 33149, USA.