Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trường Đại học thuỷ lợi Hà Nội

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thuỷ, Đ.T. Mô hình MS và việc tính truyền lũ trên sông Hồng. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1996432, 24-29.

Tài liệu tham khảo

1. Jean A. Gunge. Two - dimensional modelling of flood plains. - Unsteady flow in open channels, Volume 2, Chapter 17.

2. Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Như Khuê. Dòng không ổn định trong kênh hở. - NXB Nông thôn, 1974.

3. Trịnh Quang Hoà. Mô hình SOGREAH. - Bài giảng chuyên đề cho các lớp cao học.