Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm quốc gia dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trực, T.T. Gián đoạn gió mùa Tây Nam trong tháng VI năm 1996- nguyên nhân và hệ quả. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1996432, 30-33.

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Vũ Anh. Phân loại trường áp và gió trên biển Đông.

2. Nguyễn Văn Ba. Chế độ gió mùa với sự thành lập và kết thúc mùa mưa ở Nam Bộ.

3. Đinh Văn Loan. Những nhân tô gây ra mưa lớn ở ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên.

4. Nguyễn Trọng Loan. Đặc điểm khí hậu Đắk Lắk.

5. Trần Văn Lượng. Về gió trong khí quyển đối lưu tầng thấp trên khu vực Đông Dương.

6. Lê Mực. Các hình thế synop thường ảnh hưởng đến thời tiết Nam Việt Nam.

7. Nguyễn Đức Ngữ. Khí hậu Tây Nguyên.

8. Nguyễn Minh Tân. Đặc điểm khí hậu Gia Lại- Kon Tum.

9. Phạm Ngọc Toàn.; Phan Tất Đắc. Khí hậu Viêt Nam.

10. Nguyễn Văn Tuyên. Công cụ và chỉ tiêu dự báo mưa Tây Nguyên.

11. Lê Như Ứng. Vài nét về đặc điểm thuỷ văn khu vực Tây Nguyên.

12. Atkinson. G.D. 1967. Thunderstorm in Southeast Asia.

13. First W eather W ing, 1970. Climate of Southeast Asia.

14. Harris B.E and F. P Ho, 1970. Structure of the troposphere over Southeast Asia during the summer monsoon month of July.

15. Lund LA. 1967. Estimating the date of onset of the rainy season in Southern south Viet Nam.

16. Harris B.E and J.C. Sadler. 1969. Role of the Synoptic scale on convection over Southeast Asia during the summer monsoon.

17. Ramage C.S, 1969. The setting of the southeast Asian summer monsoon of southeast Asia.

18. Krishnarm urti T.N and R.S. Hawkins.- Mid tropospheric cyclones of the southwest monsoon.

19. Lim Ju Tic. Synoptic meteorology of the Asian monsoon region.