Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trường Đại học thuỷ lợi Hà Nội

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lưu, Đ.T. Biển đồ điều phối hồ chứa vừa và nhỏ ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1996432, 34-35.

Tài liệu tham khảo