Tác giả

Đơn vị công tác

1 Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tóm tắt tình hình Khí tượng, Thuỷ văn và Hải văn tháng XI năm 1996. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1996432, 36-42.

Tài liệu tham khảo