Tác giả

Đơn vị công tác

1 Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tóm tắt tình hình môi trường không khí và nước tháng IX/1996. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1996432, 43-44.

Tài liệu tham khảo