Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện trưởng Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hiệu, N.T. 20 năm xây dựng và phát triển Viện Khí tượng Thủy văn . Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 438, 1-6.

Tài liệu tham khảo